Exam Fees Details

Index Exam Name Exam Fees
1 Prathama 300 INR
2 Dwitiya 400 INR
3 Trutiya 500 INR
4 Upantya Visharad 600 INR
5 Visharad Purna 700 INR